Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Vent venligst mens din fil genereres
Dette kan tage op til et minut
V.1.0, 2015-01-29
Objekter

Forvaltningsklass.

 • Bygningsdele i terrænt
  • Terræn, konstruktiontk
   • Belægningtk.bel
   • Brotk.bro
   • Hegntk.heg
   • Opfyldningtk.opf
   • Teknikgangtk.tek
   • Trappe og rampetk.tra
   • Tunneltk.tun
   • Vægtk.væg
   • Muretk.mur
   • Jordtk.jor
   • Pergolatk.er
  • Terræn, tekniske anlæg / installationertt
   • Afløbssystem (samlet)tt.afl.sam
    • Brøndtt.afl.brø
    • Drænledningtt.afl.dræ
    • Højvandslukkett.afl.høj
    • Ledning/rørtt.afl.led
    • Nedsivningsanlægtt.afl.ned
    • Pumpeanlægtt.afl.pum
    • Stikledningtt.afl.sti
    • Udskillertt.afl.uds
   • Adgangssystem (samlet)tt.adg.sam
   • Automationssystem (samlet)tt.aut.sam
   • Vej- og pladsbelysningsanlægtt.bel.sam
   • Elforsyningsanlæg (samlet)tt.elf.sam
    • Stikledningtt.elf.sti
    • Transformerstationtt.elf.tra
   • Anlæg for gas og luft (samlet)tt.gas.sam
    • Ledningtt.gas.led
    • Stikledningtt.gas.sti
    • Tanktt.gas.tan
   • Kommunikationsanlæg (samlet)tt.kom.sam
   • Vandsystem (samlet)tt.van.sam
    • Brandhaner og vandpostett.van.bra
    • Ledningtt.van.led
    • Stikledningtt.van.sti
   • Varmeanlæg (samlet)tt.var.sam
    • Ledningtt.var.led
    • Stikledning, fjernvarmett.var.sti
    • Tank (olie)tt.var.tan
   • Opsamlingtt.afl.ops
  • Terræn, inventarti
   • Affaldscontainer, -beholder og -stativti.aff
   • Borde og bænketi.bor
   • Kunstnerisk udsmykningti.kun
   • Legepladsudstyrti.leg
   • Småbygninger ikke reg. som bygningerti.sby
   • Sportspladsudstyrti.spo
   • Tavler, skilte, skærme, post-kasser og cykelstativerti.tav
   • Teknisk inventar, P-automaterti.tei
  • Terræn, beplantningtb
   • Busketb.bus
   • Græstb.græ
   • Hækketb.hæk
   • Løgplantertb.løg
   • Staudertb.sta
   • Træertb.træ
 • Bygningsdele i bygningb
  • Bygning, konstruktionbk
   • Altanbk.alt
   • Altangangbk.alg
   • Dækbk.dæk
   • Dørbk.dør
   • Fundamentbk.fun
   • Gulvbk.gul
   • Kanaler, ingeniørgangebk.kan
   • Karnapbk.kar
   • Kvistbk.kvi
   • Loftbk.lof
   • Luger og lemmebk.lug
   • Lyskassebk.lys
   • Overfladebk.ovf
   • Portbk.por
   • Rampebk.ram
   • Tagdækningbk.tad
   • Tagkonstruktionbk.tak
   • Tagterrassebk.tat
   • Trappebk.tra
   • Vinduebk.vin
   • Vægbk.væg
  • Bygning, tekniske anlæg / installationerbt
   • Adgangssystem (samlet)bt.adg.sam
   • Affaldssystem (samlet)bt.aff.sam
   • Afløbssystem (samlet)bt.afl.sam
    • Brøndbt.afl.brø
    • Opsamlingbt.afl.ops
    • Pumpeanlægbt.afl.pum
    • Røranlægbt.afl.rør
   • Automationssystem (samlet)bt.aut.sam
   • Belysningsanlæg (samlet)bt.bel.sam
   • Beskyttelsesanlæg (samlet)bt.bes.sam
   • Elforsyningsanlæg (samlet)bt.elf.sam
   • Anlæg for gas og luftbt.gas.sam
   • Kommunikationsanlæg (samlet)bt.kom.sam
   • Køleanlæg (samlet)bt.køl.sam
    • Blandeanlægbt.køl.bla
    • Filteranlægbt.køl.fil
    • Forbrugsanlægbt.køl.for
    • Kondensatorkøle-anlægbt.køl.kon
    • Køleproduktions-anlægbt.køl.pro
    • Pumpeanlægbt.køl.pum
    • Røranlægbt.køl.rør
    • Trykbeholder- og ekspans. anlægbt.køl.try
   • Transportsystem (samlet)bt.tra.sam
   • Vandsystem (samlet)bt.van.sam
    • Forbrugsanlægbt.van.for
    • Målerarrangementbt.van.mål
    • Pumpeanlægbt.van.pum
    • Røranlægbt.van.rør
    • Stikledningbt.van.sti
    • Trykforøgeranlægbt.van.try
    • Vandbehandlings-anlægbt.van.beh
    • Varmtvandsproduktions-anlægbt.van.pro
   • Varmeanlæg (samlet)bt.var.sam
    • Blandeanlægbt.var.bla
    • Filteranlægbt.var.fil
    • Forbrugsanlægbt.var.for
    • Målerarrangementbt.var.mål
    • Pumpeanlægbt.var.pum
    • Røranlægbt.var.rør
    • Stikledningbt.var.sti
    • Trykholde- og ekspansionsanlægbt.var.try
    • Varmeproduktions-anlægbt.var.pro
   • Vaskerimaskiner (samlet)bt.vas.sam
   • Ventilationsanlæg (samlet)bt.ven.sam
    • Aggregatbt.ven.agg
    • Indblæsningsarmaturbt.ven.iar
    • Kanalbt.ven.kan
    • Luftafkastbt.ven.afk
    • Luftindtagbt.ven.ind
    • Udsugningsarmaturbt.ven.uar
  • Bygning, inventarbi
   • Affaldscontainer, -beholder og -stativbi.aff
   • Automater til mad / drikkebi.atm
   • Av-udstyrbi.avu
   • Badeværelse inventarbi.bad
   • Beplantningbi.bep
   • Brandslukkerbi.bra
   • El-radiatorer og apparaterbi.elr
   • Kunstnerisk udsmykningbi.kun
   • Køkkeninventarbi.køk
   • Lamper, løsebi.lam
   • Møblerbi.møb
   • Skabe, garderobe m.v.bi.ska
   • Skiltebi.ski
   • Skærmvægbi.skæ
   • Tekstilbi.tet
   • Hjælpemidler (handicap)bi.hjæ

Kontoplan

 • Terræn
  • Konstruktion (11)
   • Belægning
   • Bro
   • Hegn
   • Opfyldning
   • Teknikgang
   • Trappe og rampe
   • Tunnel
   • Væg
   • Jord
   • Pergola
  • Teknisk anlæg (12)
   • Afløbssystem (samlet)
    • Brønd
    • Drænledning
    • Højvandslukke
    • Ledning/rør
    • Nedsivningsanlæg
    • Pumpeanlæg
    • Stikledning
    • Udskiller
   • Adgangssystem (samlet)
   • Automationssystem (samlet)
   • Vej- og pladsbelysningsanlæg
   • Elforsyningsanlæg (samlet)
    • Stikledning
    • Transformerstation
   • Anlæg for gas og luft (samlet)
    • Ledning
    • Stikledning
    • Tank
   • Kommunikationsanlæg (samlet)
   • Vandsystem (samlet)
    • Brandhaner og vandposte
    • Ledning
    • Stikledning
   • Varmeanlæg (samlet)
    • Ledning
    • Stikledning, fjernvarme
    • Tank (olie)
   • Opsamling
  • Inventar (13)
   • Affaldscontainer, -beholder og -stativ
   • Borde og bænke
   • Kunstnerisk udsmykning
   • Legepladsudstyr
   • Småbygninger ikke reg. som bygninger
   • Sportspladsudstyr
   • Tavler, skilte, skærme, post-kasser og cykelstativer
   • Teknisk inventar, P-automater
  • Beplantning (14)
   • Buske
   • Græs
   • Hække
   • Løgplanter
   • Stauder
   • Træer
 • Bygning, klimaskærm
  • Fundament (21)
   • Fundament
   • Lyskasse
  • Facade (22)
   • Karnap
   • Overflade
   • Væg
  • Tag (23)
   • Kvist
   • Overflade
   • Tagdækning
   • Tagkonstruktion
  • Altan og altangang (24)
   • Altan
   • Altangang
   • Overflade
  • Trapper og ramper (25)
   • Overflade
   • Rampe
   • Trappe
  • Døre, vinduer, porte, luger og lemme (26)
   • Dør
   • Luger og lemme
   • Overflade
   • Port
   • Vindue
 • Bygning, bolig- /erhvervsenhed
  • Konstr. inventar (31)
   • Altan
   • Dør
   • Gulv
   • Karnap
   • Kvist
   • Loft
   • Overflade
   • Port
   • Trappe
   • Vindue
   • Væg
  • Installationer (32)
   • Adgangssystem (samlet)
   • Afløbssystem (samlet)
    • Opsamling
   • Automationssystem (samlet)
   • Beskyttelsesanlæg (samlet)
   • Elforsyningsanlæg (samlet)
   • Anlæg for gas og luft
   • Kommunikationsanlæg (samlet)
   • Køleanlæg (samlet)
    • Forbrugsanlæg
   • Vandsystem (samlet)
    • Forbrugsanlæg
   • Varmeanlæg (samlet)
    • Forbrugsanlæg
    • Målerarrangement
    • Pumpeanlæg
   • Ventilationsanlæg (samlet)
    • Indblæsningsarmatur
    • Udsugningsarmatur
   • Badeværelse inventar
   • Køkkeninventar
   • Skabe, garderobe m.v.
 • Bygning, fælles, indvendig (41)
  • Dæk
  • Dør
  • Gulv
  • Kanaler, ingeniørgange
  • Karnap
  • Kvist
  • Loft
  • Luger og lemme
  • Overflade
  • Port
  • Trappe
  • Vindue
  • Væg
  • Adgangssystem (samlet)
  • Afløbssystem (samlet)
   • Opsamling
  • Automationssystem (samlet)
  • Beskyttelsesanlæg (samlet)
  • Elforsyningsanlæg (samlet)
  • Anlæg for gas og luft
  • Kommunikationsanlæg (samlet)
  • Køleanlæg (samlet)
   • Forbrugsanlæg
  • Vandsystem (samlet)
   • Forbrugsanlæg
  • Varmeanlæg (samlet)
   • Forbrugsanlæg
   • Målerarrangement
   • Pumpeanlæg
  • Ventilationsanlæg (samlet)
   • Indblæsningsarmatur
   • Udsugningsarmatur
  • Affaldscontainer, -beholder og -stativ
  • Av-udstyr
  • Badeværelse inventar
  • Beplantning
  • Brandslukker
  • El-radiatorer og apparater
  • Kunstnerisk udsmykning
  • Køkkeninventar
  • Lamper, løse
  • Møbler
  • Skabe, garderobe m.v.
  • Skilte
  • Skærmvæg
 • Bygning, tekniske installationer
  • Afløb (51)
   • Afløbssystem (samlet)
    • Brønd
    • Opsamling
    • Pumpeanlæg
    • Røranlæg
  • El og belysning (52)
   • Elforsyningsanlæg (samlet)
  • Gas (53)
   • Anlæg for gas og luft
  • Vand (54)
   • Vandsystem (samlet)
    • Forbrugsanlæg
    • Målerarrangement
    • Pumpeanlæg
    • Røranlæg
    • Stikledning
    • Trykforøgeranlæg
    • Vandbehandlingsanlæg
    • Varmtvandsproduktionsanlæg
  • Varme (55)
   • Varmeanlæg (samlet)
    • Blandeanlæg
    • Filteranlæg
    • Forbrugsanlæg
    • Målerarrangement
    • Pumpeanlæg
    • Stikledning
    • Trykholde- og ekspansionsanlæg
    • Varmeproduktionsanlæg
  • Vaskeri, fælles (56)
   • Vandsystem (samlet)
    • Vandbehandlingsanlæg
  • Ventilation (57)
   • Ventilationsanlæg (samlet)
    • Aggregat
    • Indblæsningsarmatur
    • Kanal
    • Luftafkast
    • Luftindtag
    • Udsugningsarmatur
  • Øvrige (58)
   • Adgangssystem (samlet)
   • Automationssystem (samlet)
   • Beskyttelsesanlæg (samlet)
   • Kommunikationsanlæg (samlet)
    • Blandeanlæg
    • Filteranlæg
    • Forbrugsanlæg
    • Kondensatorkøleanlæg
    • Køleproduktionsanlæg
    • Pumpeanlæg
    • Røranlæg
    • Trykbeholder- og ekspans. anlæg
   • Transportsystem (samlet)

[R.0]IFC 2x3 (entity, type, enumeration)

 • Terrænsystem
  • Terrænkonstruktion i Terrænsystem
   • IfcCovering [tk.bel]
   • -IfcSlab [tk.bro]
   • -IfcWall, IfcProxy
   • [tk.opf]
   • -IfcWall, IfcSlab [tk.tek]
   • IfcStair, IfcRamp
   • -IfcWall, IfcSlab [tk.tun]
   • IfcWall [tk.væg]
   • [tk.mur]
   • [tk.jor]
   • [tk.er]
  • Terræn, tekniske anlæg / installationer
   • IfcSystem [tt.afl.sam]
    • IfcFlowFitting [tt.afl.brø](IfcFlowfittingType)
    • IfcFlowSegment [tt.afl.dræ]
    • IfcFlowController(IfcDistributionControlElementType)
    • IfcFlowsegment [tt.afl.led]
    • IfcFlowTerminal [tt.afl.ned](IfcWasteTerminalType)
    • IfcFlowMovingDevice  [tt.afl.pum](IfcPumpType)
    • IfcFlowSegment [tt.afl.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowTreatmentDevice [tt.afl.uds]
   • IfcSystem [tt.adg.sam]
   • IfcSystem [tt.aut.sam]
   • IfcSystem [tt.bel.sam]
   • IfcSystem [tt.elf.sam]
    • IfcFlowSegment [tt.elf.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcTransformerType
   • IfcSystem [tt.gas.sam]
    • IfcFlowSegment [tt.gas.led]
    • IfcFlowSegment [tt.gas.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowStorageDevice [tt.gas.tan]
   • IfcSystem [tt.kom.sam]
   • IfcSystem [tt.van.sam]
    • IfcFlowSegment [tt.van.bra]
    • IfcFlowSegment [tt.van.led]
    • IfcFlowSegment [tt.van.sti](IfcPipeSegmentType)
   • IfcSystem [tt.var.sam]
    • IfcFlowSegment [tt.var.led]
    • IfcFlowSegment [tt.var.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowStorageDevice [tt.var.tan]
   • [tt.afl.ops]
  • Inventar i Terrænsystem
   • IfcWasteTerminal(IfcWasteTerminalType)
   • IfcFurniture [ti.bor]
   • IfcProxy [ti.kun]
   • IfcProxy [ti.leg]
   • IfcGroup [ti.sby]
   • IfcProxy [ti.spo]
   • IfcProxy, IfcFurniture [ti.tav]
   • IfcProxy [ti.tei]
  • Terræn, beplantning
   • IfcProxy [tb.bus]
   • IfcProxy [tb.græ]
   • IfcProxy [tb.hæk]
   • IfcProxy [tb.løg]
   • IfcProxy [tb.sta]
   • IfcProxy [tb.træ]
 • Bygningsdele i bygning
  • Bygning, konstruktion
   • IfcSlab, IfcRailing
   • -IfcSlab [bk.alg]
   • IfcSlab
   • IfcDoor [bk.dør]
   • IfcFooting
   • IfcCovering(Flooring)
   • - IfcWall, IfcSlab
   • - IfcWindow, IfcWall, IfcSlab [bk.kar]
   • - IfcWindow, IfcWall, IfcRoof
   • IfcCovering(Ceiling)
   • -IfcSlab, IfcWall - IfcRelFillsElement
   • - IfcWindow, IfcWall, IfcSlab [bk.lys]
   • IfcCovering [bk.ovf]
   • IfcDoor [bk.por]
   • IfcRamp
   • IfcCovering(Roofing)
   • IfcRoof
   • - IfcSlab
   • IfcStair
   • IfcWindow
   • IfcWall [bk.væg]
  • Bygning, tekniske anlæg / installationer
   • IfcSystem [bt.adg.sam]
   • IfcSystem [bt.aff.sam]
   • IfcSystem [bt.afl.sam]
    • IfcFlowFitting [bt.afl.brø](IfcFlowfittingType)
    • IfcFlowTerminal [bt.afl.ops](IfcWasteTerminalType)
    • IfcFlowMovingDevice  [bt.afl.pum](IfcPumpType)
    • IfcFlowSegment [bt.afl.rør](IfcPipeSegmentType)
   • IfcSystem [bt.aut.sam]
   • IfcSystem [bt.bel.sam]
   • IfcSystem [bt.bes.sam]
   • IfcSystem [bt.elf.sam]
   • IfcSystem [bt.gas.sam]
   • IfcSystem [bt.kom.sam]
   • IfcSystem [bt.køl.sam]
    • IfcFlowController [bt.køl.bla](IfcFlowControllerType)
    • IfcFlowTreatmentDevice [bt.køl.fil](IfcFlowTreatmentDeviceType)
    • IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDevice [bt.køl.for]
    • IfcEnergyConversionDevice(IfcCondenserType )
    • IfcEnergyConversionDevice [bt.køl.pro](IfcEnergyConversionDeviceType)
    • IfcFlowMovingDevice  [bt.køl.pum](IfcPumpType)
    • IfcFlowSegment [bt.køl.rør](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowStorageDevice [bt.køl.try](IfcTankType)
   • IfcSystem [bt.tra.sam]
   • IfcSystem [bt.van.sam]
    • IfcFlowTerminal(IfcFlowTerminalType)
    • IfcFlowController  [bt.van.mål](IfcFlowMeterType)
    • IfcFlowMovingDevice  [bt.van.pum](IfcPumpType)
    • IfcFlowSegment [bt.van.rør](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowSegment [bt.van.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowController(IfcFlowController)
    • IfcFlowTreatmentDevice [bt.van.beh]
    • IfcSystem [bt.van.pro]
   • IfcSystem [bt.var.sam]
    • IfcFlowController [bt.var.bla](IfcFlowControllerType)
    • IfcFlowTreatmentDevice [bt.var.fil](IfcFlowTreatmentDeviceType)
    • IfcEnergyConversionDevice IfcEnergyConversionDevice [bt.var.for]
    • IfcFlowController  [bt.var.mål](IfcFlowMeterType)
    • IfcFlowMovingDevice  [bt.var.pum](IfcPumpType)
    • IfcFlowSegment [bt.var.rør](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowSegment [bt.var.sti](IfcPipeSegmentType)
    • IfcFlowStorageDevice [bt.var.try](IfcTankType)
    • IfcEnergyConversionDevice(IfcEnergyConversionType )
   • IfcFlowTerminal(IfcElectricApplianceType)
   • IfcSystem [bt.ven.sam]
    • IfcEnergyConversionDevice [bt.ven.agg](IfcEnergyConversionDeviceType)
    • IfcFlowTerminal [bt.ven.iar](IfcAirTerminalType)
    • IfcFlowsegment(IfcDuctSegmentType)
    • IfcFlowTerminal [bt.ven.afk](IfcAirTerminalType)
    • IfcFlowTerminal [bt.ven.ind](IfcAirTerminalType)
    • IfcFlowTerminal [bt.ven.uar](IfcAirTerminalType)
  • Indretningssystem
   • IfcProxy [bi.aff]
   • IfcElectricApplianceType [bi.atm]
   • IfcElectricApplianceType [bi.avu]
   • IfcProxy [bi.bad]
   • IfcProxy [bi.bep]
   • IfcProxy [bi.bra]
   • IfcEnergyConversionDevice
   • IfcProxy, IfcFurniture [bi.kun]
   • IfcProxy [bi.køk]
   • IfcLamp
   • IfcFurniture [bi.møb]
   • IfcFurniture [bi.ska]
   • IfcFurniture [bi.ski]
   • IfcWall [bi.skæ]
   • IfcProxy [bi.tet]
   • [bi.hjæ]

CCS[R.0]

 • Terrænsystem
  • Terrænkonstruktion i Terrænsystem
   • A.NCABelægning i Terrænsystem
   • [E]A.[N]DAABro i Terrænsystem
   • A.RUAHegn i Terrænsystem
   • [tk.opf]Opfyldning
   • [tk.tek]Teknikgang
   • A.AFTrappeopbygning i Terrænsystem
   • [E]A.[N]DABTunnel i Terrænsystem
   • A.ADVægopbygning i Terrænsystem
   • [tk.mur]Mure
   • [tk.jor]Jord
   • [tk.er]Pergola
  • Terræn, tekniske anlæg / installationer
   • A.G (sam)Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G.XMEBrønd i Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G.WPA (dræ)Rør i Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G.QMAAfspærringsventil i Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G.WPA (led)Rør i Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • [tt.afl.ned]Nedsivningsanlæg
    • A.G (pum)Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G.WPA (sti)Rør i Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
    • A.G (uds)Afløb- og affaldssystem i Terrænsystem
   • A.KLAdgangsanlæg i Terrænsystem
   • A.LAutomationsystem i Terrænsystem
   • A.HHBelysningsanlæg i Terrænsystem
   • A.HGEl-forsyningsanlæg i Terrænsystem
    • A.HG.WPARør i El-forsyningsanlæg i Terrænsystem
    • A.HG.TAATransformer i El-forsyningsanlæg i Terrænsystem
   • A.HA (sam)Gas- og luftforsyningsanlæg i Terrænsystem
    • A.HA.WPA (led)Rør i Gas- og luftforsyningsanlæg i Terrænsystem
    • A.HA.WPA (sti)Rør i Gas- og luftforsyningsanlæg i Terrænsystem
    • A.HA (tan)Gas- og luftforsyningsanlæg i Terrænsystem
   • A.MIT- og kommunikationssystem i Terrænsystem
   • A.FVand- og væskesystem i Terrænsystem
    • A.F.XLAVandhane i Vand- og væskesystem i Terrænsystem
    • A.F.WPA (led)Rør i Vand- og væskesystem i Terrænsystem
    • A.F.WPA (sti)Rør i Vand- og væskesystem i Terrænsystem
   • A.H (sam)Køle- og varmesystem i Terrænsystem
    • A.F.WPA (led)Rør i Vand- og væskesystem i Terrænsystem
    • A.F.WPA (sti)Rør i Vand- og væskesystem i Terrænsystem
    • A.H (tan)Køle- og varmesystem i Terrænsystem
   • [tt.afl.ops]Opsamling
  • Inventar i Terrænsystem
   • A.RB.CNAContainer i Inventar i Terrænsystem
   • A.RB (bor)Inventar i Terrænsystem
   • A.RB.PL?Udsmykkende komponent i Inventar i Terrænsystem
   • A.RB (leg)Inventar i Terrænsystem
   • [ti.sby]Småbygninger ikke reg. som bygninger
   • A.RB (spo)Inventar i Terrænsystem
   • A.RB.PHADisplay i Inventar i Terrænsystem
   • A.RB (tei)Inventar i Terrænsystem
  • Terræn, beplantning
   • A.RA.BYA (bus)Plante i Beplantning i Terrænsystem
   • A.RA.BYA (græ)Plante i Beplantning i Terrænsystem
   • A.RA.BYA (hæk)Plante i Beplantning i Terrænsystem
   • A.RA.BYA (løg)Plante i Beplantning i Terrænsystem
   • A.RA.BYA (sta)Plante i Beplantning i Terrænsystem
   • A.RA.BYA (træ)Plante i Beplantning i Terrænsystem
 • Bygningsdele i bygning
  • Bygning, konstruktion
   • C.AC (alt)Etageadskillelsesopbygning i Dæksystem
   • C.AC (alg)Etageadskillelsesopbygning i Dæksystem
   • C.AC (dæk)Etageadskillelsesopbygning i Dæksystem
   • QQCDør
   • ABFundamentsopbygning
   • BFGulvkonstruktion
   • [B]EBAServicegang
   • BVægsystem
   • D.AETagopbygning i Tagsystem
   • BGLoftkonstruktion
   • QQDLem
   • B.ADVægopbygning i Vægsystem
   • FRAPuds
   • QQE.QQEPort i Port
   • AGRampeopbygning
   • D.AE.NCETagdækning i Tagopbygning i Tagsystem
   • D.BETagkonstruktion i Tagsystem
   • C.AC (tat)Etageadskillelsesopbygning i Dæksystem
   • AFTrappeopbygning
   • QQAVindue
   • ADVægopbygning
  • Bygning, tekniske anlæg / installationer
   • KLAdgangsanlæg
   • G.JEAffaldsanlæg i Afløb- og affaldssystem
   • G.JDBortledningsanlæg i Afløb- og affaldssystem
    • G.JD.XMEBrønd i Bortledningsanlæg i Afløb- og affaldssystem
    • G.JD.JDBortledningsanlæg i Bortledningsanlæg i Afløb- og affaldssystem
    • G.JD.KFPumpeanlæg i Bortledningsanlæg i Afløb- og affaldssystem
    • G.JD.WPARør i Bortledningsanlæg i Afløb- og affaldssystem
   • LAutomationsystem
   • K.HHBelysningsanlæg i El-system
   • P?Beskyttende teknisk system
   • K.JKEl-fordelingsanlæg i El-system
   • EGas- og luftsystem
   • MIT- og kommunikationssystem
   • H.HC (sam)Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC (bla)Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC.KCFilteranlæg i Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC (for)Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC (kon)Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC (pro)Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC.KFPumpeanlæg i Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC.WPARør i Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HC.KGTrykholde- og ekspansionsanlæg i Køleforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
   • NTransportsystem
   • FVand- og væskesystem
    • F.HB (for)Vandforsyningsanlæg i Vand- og væskesystem
    • F.QAMåleranlæg i Vand- og væskesystem
    • F.KFPumpeanlæg i Vand- og væskesystem
    • F.WPA (rør)Rør i Vand- og væskesystem
    • F.WPA (sti)Rør i Vand- og væskesystem
    • F.KGTrykholde- og ekspansionsanlæg i Vand- og væskesystem
    • F.KEVandbehandlingsanlæg i Vand- og væskesystem
    • F.HB (pro)Vandforsyningsanlæg i Vand- og væskesystem
   • H.HD (sam)Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD (bla)Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.KCFilteranlæg i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD (for)Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.QAMåleranlæg i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.KFPumpeanlæg i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.WPA (rør)Rør i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.WPA (sti)Rør i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD.KGTrykholde- og ekspansionsanlæg i Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
    • H.HD (pro)Varmeforsyningsanlæg i Køle- og varmesystem
   • P.RC (sam)Udstyr i Indretningssystem
   • JVentilationssystem
    • J.HF (agg)Ventilationsanlæg i Ventilationssystem
    • J.HF (iar)Ventilationsanlæg i Ventilationssystem
    • J.WPBLuftkanal i Ventilationssystem
    • J.HF (afk)Ventilationsanlæg i Ventilationssystem
    • J.HF (ind)Ventilationsanlæg i Ventilationssystem
    • J.HF (uar)Ventilationsanlæg i Ventilationssystem
  • Indretningssystem
   • P.CNAContainer i Indretningssystem
   • P.RC (atm)Udstyr i Indretningssystem
   • P.MBAudio-Video anlæg i Indretningssystem
   • P.RB (bad)Inventar i Indretningssystem
   • P.RABeplantning i Indretningssystem
   • P.PBBrandslukningsanlæg i Indretningssystem
   • P.EPERadiator i Indretningssystem
   • P.PL?Udsmykkende komponent i Indretningssystem
   • P.RB (køk)Inventar i Indretningssystem
   • P.RB (lam)Inventar i Indretningssystem
   • P.RB (møb)Inventar i Indretningssystem
   • P.RB (ska)Inventar i Indretningssystem
   • P.PHDSkilt i Indretningssystem
   • P.ADVægopbygning i Indretningssystem
   • P.PLFTæppe i Indretningssystem
   • [bi.hjæ]Hjælpemidler (handicap)

SFB

 • 1Bygningsbasis
  • 10Bygningsbasis, terræn
   • 10.3Spunsvægge
   • 10.4Pæle- og brøndfundamenter
  • 12.[1,2,3,4]Fundamenter, bygning
  • 13.[1,2]Terrændæk, bygning
  • 18Bygningsbasis bygning, øvrige
   • 18.1Kanaler under terrændæk
 • 2Primære bygningsdele
  • 20Primære bygningsdele, terræn
   • 20.1Sekundære bygninger (under 10 m2)
   • 20.2Hegnsmure
   • 20.3Støttemure
   • 20.4Teknikgange i terræn
   • 20.5Fodgængerbroer, viadukter m.m.
   • [tk.tun]
   • 20.6Trapper og ramper i terræn
  • 21.[1,3]Ydervægge
   • 21.2Lyskasser
  • 22.[1,2,3,4]Indervægge
  • 23.[1,2,3]Dæk
  • 24.[1,2,3,6]Trapper og ramper
   • 24.[4,5]Ramper
  • 26.[1,2,3,4]Altaner
  • 26.[1,2,3,4]Altangang
  • 27.[1,2]Tage
 • 3Komplettering
  • 22.[1,2,3,4]Kompletterende bygningsdele, terræn
   • 30.1Komplettering sekundære bygninger
   • 30.2Hegn
   • 30.3Komplettering trapper ramper i terræn
  • 31Ydervægge komplettering
   • 31.1Kælderydervægge, døre, vinduer m.m.
   • [bk.vin]
   • 31.2Døre, ydervægge
   • 31.3Porte, ydervægge
   • 31.4Vinduer, ydervægge
   • 31.5Solskærme, skodder, gitre m.m.
   • 31.6Sålbænke, inddækninger m.m.
   • 31.7Facadeelementer, komplettering
  • 32Indervægge, komplettering
   • 32.1Døre, indervægge
   • 32.2Luger, lemme, og vinduer
   • [bk.vin]
   • 32.3Bevægelige indervægge
   • 32.4Indfatninger, fodpaneler, fendere
   • [bk.vin]
   • [bk.væg]
   • 32.5Porte, indervægge
  • 33Dæk, komplettering
   • 33.1Opbyggede gulve
   • 33.2Svømmende gulve
   • 33.3Lemme, riste, måtterammer m.m.
   • [bk.lug]
   • 33.4Sokler til maskiner m.m.
   • [bk.gul]
  • 34.[1,2,3]Trapper, komplettering
  • 34.[1,2,3]Ramper, komplettering
  • 35.[1,2]Lofter, komplettering
  • 36Altaner, komplettering [bk.alt]
  • 36Altaner, komplettering [bk.alg]
  • 37Tage, komplettering
   • 37.1Kviste m.m.
   • 37.2Ovenlys og røglemme
   • [bk.vin]
   • 37.3Solskærme til ovenlys
   • 37.4Snefang, rækværker, afskærmninger
   • 37.5Inspektionslemme, døre m.m.
   • [bk.lug]
   • 37.6Tagudh., v.skeder., sternbr., inddækn.
  • 38Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
 • 4Overflader
  • 40Belægninger, terræn
  • 40.[2,3,4,5]Stier, belægninger
   • 40.1Overflader, sekundære bygninger
   • 406Trapper og ramper i terræn, overflader
  • 41.[1,2,3,4]Udvendige væg
  • 41.[1,2,3,4]Udvendige overflader
  • 42.[1,2]Indvendige væger
  • 42.[1,2]Indvendige overflader
  • 43.[1,2]Dæk og gulve, overflader
  • 43.[1,2]Dæk og gulve
  • 44Trapper og ramper, overflader
  • 44.[1,2,3,4,5]Kældertrapper [bk.tra]
  • 44.[1,2,3,4,5]Kælderramper [bk.ram]
  • 44.[1,2,3,4,5]Kældertrapper og -ramper, udv. overfl.
  • 45Lofter, overflader
   • [bk.ovf]
  • 46.[1,2]Altaner
  • 46.[1,2]Altaner, overflader
  • 47.[1,2]Tage, overflader
 • 5VVS-anlæg
  • 50VVS, terræn
   • 50.1Afløb, stikledninger og overfl. afvanding
   • [tt.afl.sti]
   • 50.2Drænledninger
   • 50.3Vand, stikledn., brandh., vandposte
   • [tt.van.led]
   • [tt.van.bra]
   • 50.4Gas, stikledninger
   • 50.5Fjernvarme, stikledninger
   • 50.6Tanke for olie og gas
   • [tt.var.tan]
   • 50.7Automatik
   • 50.8Beholdere og containere til affald
  • 51.[1,3,4]Affald i bygning
   • 51.2Skraldsugeanlæg
  • 52Afløb og sanitet
   • 52.1Afløb under bygning (til brønd eller ledn.)
   • 52.2Dræn under bygning (omfangsdræn)
   • 52.3Faldstammer, afløbsskåle
   • [bt.afl.rør]
   • 52.4Tagafvanding (tagrender, nedløb m.m.)
   • [bt.afl.rør]
   • 52.5Forbrugsanlæg (sanitet og armaturer)
   • [bt.van.for]
   • 52.6Automatik
  • 53Vand (koldt, varmt, behandlet vand)
   • 53.1Forsyningsanlæg (måler, beholdere m.m.)
   • [bt.van.pro]
   • 53.2Distributionsanlæg (rør, diverse ventiler)
   • 53.3Forbrugsanlæg (div. aftapningsventiler)
   • 53.4Korrosionsbeskyttelse
   • 53.5Automatik
  • 54.[1,2,3,4]Luftarter
  • 55Køling
   • 55.1Forsyningsanlæg (aggregater m.m.)
   • 55.2Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
   • 55.3Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, regulering, automatik m.m.)
   • 55.4El-installationer og automatik
   • [bt.køl.pro]
  • 56Varme
   • 56.1Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, målere m.m.)
   • 56.2Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
   • 56.3Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeven- tilatorer, lokal automatik og regulering m.m.)
   • 56.4Automatik
  • 57Ventilation
   • 57.1Forsyningsanlæg (ventilationscentraler m.m.)
   • 57.2Distributionsanlæg (rør, reguleringer m.m.)
   • 57.3Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.)
   • [bi.hvi]
   • [bt.ven.uar]
   • 57.4Automatik
  • 58Øvrige VVS-anlæg, bygning
   • 58.1Sprinkleranlæg
   • 58.2Vandrensningsanlæg
   • 58.4Automatik
 • 6El- og mekaniske anlæg
  • 60El- og mekaniske anlæg, terræn
   • 60.1Stikledninger uden for bygningen
   • 60.2Vej- og pladsbelysningsanlæg
   • 60.3Transformerstation, inkl. tavleanlæg
  • 62.[1,2,3,5]Højspænding
  • 62.4El-tekniske anlæg
  • 63.[1,2,3]Lavspænding
  • 63.[4,5]El-tekniske, belysning anlæg
  • 63.[6,7]El-varme, apparater
  • 64Elektronik og svagstrøm
  • 64.[1,2,3]Kommunikations-, data-, informationsanlæg
   • 64.4Sikringsanlæg
   • 64.5Bygningsautomationsanlæg
  • 66.[1,2,3,4,5,6]Transportanlæg
 • 7Inventar
  • 70Inventar, terræn
   • 70.1Tekniske inventarenheder, P-automater m.v.
   • 70.2Tavler, skilte, skærme
   • 70.3Opbev., affalds- og cykelstativer, post- kasser
   • 70.4Bordmøbler
   • 70.5Siddemøbler
  • 71Tekniske inventarenheder
   • 71.1Automater for mad, drikke, sæbe m.m.
   • 71.2Løse lamper
   • 71.3Brandslukningsudstyr
   • 71.4Hårde hvidevarer
  • 72Tavler, skilte og skærme
   • 72.1Skilte
   • 72.2Spejle
   • [bi.møb]
   • 72.3AV-udrustning, tavle, projektorskærme
  • 73.[1,2]Opbevaringsmøbler
   • 73.3Køkkeninventar
   • 73.4Badeværelsesinventar
  • 74.[1,2,3]Bordmøbler
  • 75.[1,2]Siddemøbler
  • 76.[1,2]Liggemøbler
  • 77.[1,2,3]Boligtekstiler og afskærmning
   • 77.4Skærmvægge
 • 8Øvrige bygningsdele
  • 80Beplantning, terræn
   • 80.1Græsplæner
   • 80.2Blomsterbede
   • [tb.sta]
   • 80.3Hække
   • 80.4Lave bevoksninger
   • 80.5Træbevoksninger