Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Renovering på dagsordenen

Om initiativet

Med Renovering på dagsordenen ønsker Bygherreforeningen - i samarbejde med en række af byggeriets organisationer og virksomheder og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania - at sætte renovering på dagsordenen over for offentligheden, politikere og byggebranchen.

 

Renovering har traditionelt stået i skyggen af udviklingen inden for nybyggeriet, hvilket har medført at en stor del af Danmarks bygninger forfalder. Det skal dette initiativ bidrage til at ændre. Renovering står for mere end 50 procent af omsætningen i byggeriet og har et stort samfundsmæssigt potentiale. Ved at skabe opmærksomhed om emnet kan vi opnå en balance mellem indsatserne inden for nyt og eksisterende byggeri.

 

Renovering og bygningsdrift hånd i hånd

Siden 2011 har initiativet haft stor fokus på de 'indre linjer' inden for renovering, dvs. de processer og faktorer, der skal skabe flere og bedre byggeprojekter og resultater. Fra og med 2017 er der tilføjet et nyt fokus på bygningsdrift, der ligger i naturlig forlængelse af de gennemførte renoveringsprojekter. Det sker i takt med en stigende erkendelse af nybyggeri, renovering og drift som tæt forbundne aktiviteter i en cirkulær proces over et hvert bygningsværks levetid. Kun ved at tænke alle tre aspekter ind i planlægning, udførelse og drift af bygninger kan der sikres større værdi for bygningsejere, lejere og øvrige brugere, og at der bliver et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

 

Ønsket er, at vi ved at formidle viden om renoverings- og driftsområdet kan skabe og fastholde en levende debat, der synliggør nye muligheder for mere effektive og bæredygtige renoveringer, større brugerkomfort, kvalitet og holdbarhed og dermed øget værdiskabelse.

 

Målgruppen er private såvel som offentlige bygningsejere og brugere, byggesektorens rådgivende, udførende og materialeproducerende virksomheder samt offentligheden, herunder politikere, beslutningstagere og meningsdannere.

 

Organisering
Bygherreforeningen varetager den faglige, økonomiske og tidsmæssige styring og sikrer koordinering af projektets forskellige aktiviteter i et projektpartnerskab med Grundejerens Investeringsfond, Realdania, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen - IDA, Konstruktørforeningen samt COWI, NCC og MT Højgaard. Kommunikationsbureaet Advice fungerer som rådgiver.
Initiativet startede i foråret 2011 og løber foreløbigt til udgangen af 2018.

 

RENOVERINGSDAGSORDENEN 2017-2018

 

Der har siden opstarten af Renovering på dagsordenen været en lang række fokusområder i projektet. Økonomi og værdi for brugere blev i 2011 valgt af partnergruppen som omdrejningspunkterne for undersøgelser, analyser og arrangementer.

 Strategihus 2017 2018 4

I 2012 blev der suppleret med undersøgelser og analyser af renoveringskompetencer blandt nyuddannede, der sammen med temaerne energi og bæredygtighed blev fulgt op i 2013. Det skabte en naturlig synergi med regeringens energirenoveringsstrategi, der blev vedtaget i forsommeren 2014. Alle tre temaer er efterfølgende fulgt op af årlige dialogmøder med uddannelsesinstituioner og virksomheder, initiativer til fremme af en balanceret energipolitik under hensyntagen til samspillet mellem energiproduktion, forsyning og bygninger, samt bl.a. en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet.

Det var partnerskabets opfattelse, at der i 2014 fortsat var en række udfordringer inden for bygningsrenovering, som kræver fremadrettet opmærksomhed på trods af flere officielle initiativer som vækststrategi, energirenoveringsstrategi, produktivitetskommissionsarbejde og igangsætning af forarbejdet til en byggepolitisk strategi. Derfor valgte partnerskabet at tilføje produktivitet og værdiskabelse som særlige fokusområder, hvilket blandt andet resulterede i minianalyser og konferencer.

Sideløbende blev der i 2015-2016 tilføjet et fokus på tværsektorielt energisamarbejde samt kommunikation og formidling bl.a. via sociale medier, arrangementer, debatter, artikler, blogs på #renoverdk - alt sammen for at sikre, at renovering fortsat er på den politiske og branchemæssige dagsorden.

I 2017-2018 vil der blive arbejdet videre med energipolitik, produktivitet, livskvalitet (herunder fokus på indeklima), kompetencer og formidling, samt som nævnt ovenfor et særligt fokus på bygningsdrift, hvorom der bl.a. vil blive udgivet en hvidbog.

For en oversigt over hvad partnerne individuelt eller i fællesskab initierer af arrangementer med fokus på renovering og bygningsdfrift – kig her i kalenderen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet.

 Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk